Våre tjenester

Rønnes Rådgivnings as innehar solid kompetanse innen følgende felt:

Teknisk detaljprosjektering

Forprosjekt veg- og gateprosjekter

I forprosjekter for veg- og gateanlegg beskrives bakgrunnen for prosjektet og prosjektmålene. Videre illustreres løsningsforslag(ene), de viktigste konsekvensene av tiltaket beskrives (fordeler og ulemper) og ikke minst må forprosjektet inneholde et realistisk kostnadsestimat. I tillegg beskrives gjerne forkastede alternativer kort medbegrunnelse.

Detaljplaner for veg- og gateprosjekter

Inneholder detaljerte planer av tiltaket med en lang rekke tekniske tegninger og modeller av geometriplaner, avløpsomlegginger, elektro, byggetekniske detaljer etc. Videre beskrives prosjektene verbalt og kostnadsestimater utarbeides. Detaljplaner danner gjerne det tekniske grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplaner og evt. konsekvensutredninger. Einar Rønnes har jobbet som prosjekteringsleder for detalj- og byggeplaner for samferdselsanlegg i over 20 år og har inngående kjennskap til området.

Mulighetsstudier og samferdselsprosjekter

Grovmaskede analyser og illustrasjoner av mulige prosjekter. Bakgrunn og hensikt, samt hva man kan oppnå med prosjektet, beskrives. Grove kostnadsestimater utarbeides. Mulighetsstudier er egnet som beslutningsgrunnlag for om prosjektet skal videreutvikles eller «parkeres».

Kostnadsanalyser og kostnadsmodeller

Alle prosjekter bør ha et realistisk kostnadsestimat. Videre må også risiko identifiseres og kalkuleres. Rønnes Rådgivning as har lang erfaring i å utarbeide kostnadsmodeller og analyser på forskjellige plannivå.

Parkeringsanalyser

Parkeringsanalyser for å avklare et fremtidig parkeringsbehov innenfor et definert område og aktuelle løsninger for å tilfredsstille behovet.

Teknisk beskrivelse av anleggskontrakter for samferdselsanlegg

Rønnes Rådgivning as har lang erfaring i å utarbeide kontraktsgrunnlag for entrepriser og har meget god kjennskap til Vegdirektoratets prosesskode.

Entreprisekontrakter

Rønnes Rådgivning as har lang erfaring i å utarbeide kontraktsgrunnlag for entrepriser og har meget god kjennskap til Vegdirektoratets prosesskode.

Geometrisk utforming

Rønnes Rådgivning as har svært god kjennskap til regelverk i de nordiske landene med tanke på krav til geometrisk utforming av veger og gater. Rønnes har designet en lang rekke motorvegtraséer, toplanskryss og øvrige kryssløsninger med tanke på horisontal- og vertikalkurvatur, overhøydeoppbygging, siktvurderinger.

Overvannshåndtering og drenering

Rønnes Rådgivning as har meget god kjennskap til prinsipper for drenering og overvannshåndtering på veg- og gateanlegg, torg og plasser. Rønnes Rådgivning AS har også jobbet mye med utforming av grøfter, midtdelere og sideterreng.

Teknisk infrastruktur

I samferdselsanlegg inngår betydelig med infrastruktur i bakken, som vann- og avløpsledninger, elektriske kabler etc. Det kreves gode tverrfaglige kunnskaper for å koordinere og lede denne typer arbeider i så vel prosjekterings- som byggefasen.

Grunnarbeider og massedisponering

For vegprosjekter omfatter grunnarbeider typisk alt fra hogst, fjerning av vegetasjonsdekke og matjord, masseutskiftning og grunnforsterkning, sprenging, graving, etc. Betydelige kostnader er forbundet med slike arbeider, og optimalisering av eksempelvis massetransport er meget viktig med tanke på kostnader og ressursbruk.

Materialteknologi og overbygningsbeskrivelser

Rønnes tok masteroppgave på polymermodifiserte bindemidler og har designet feltforsøk innen asfaltarmering både på veger og flyplasser. Rønnes Rådgivning AS har inngående kjennskap til dimensjonering av vegoverbygning både med tanke på bæreevnemessig og frostteknisk dimensjonering. Regelverket knyttet til dette er ganske forskjellige i Norge og Sverige og Rønnes Rådgivning AS har studert regelverket i begge land inngående.

Byggetekniske detaljer og rekkverksløsninger

Rønnes Rådgivning as har høy kompetanse innenfor detaljert design av løsninger for rekkverk, kantstein og belegg, fundamenter for vegteknisk utstyr (skilt, belysning, bomstasjoner mv).

Rigg- og marksikring, risikofylte arbeider

I rigg- og marksikringsplaner/planer for risikofylte arbeider, løses forhold som plassering av riggområder, sikkerhetssone i forhold til høyspent, dype grøfter, områder med fare for nedfall, arbeider langs nær trafikk, etc. Videre vises vegetasjon som skal bevares under bygging (marksikring), kulturminner og vassdrag som ikke skal berøres under bygging.

Faseplanlegging

Forut for oppstart av anleggsarbeider må arbeidene planlegges med tanke på rekkefølger og avhengigheter, trafikkavvikling, adkomster til både anlegg og berørte, logistikk, støy- og støvplager, tilgang på masser. Dette illustreres gjerne i fase- og fremdriftsplaner.

Trafikksikkerhet

De aller fleste samferdselsprosjekter har som mål å øke trafikksikkerheten. For å sikre at dette skjer, må det fokuseres på temaet trafikksikkerhet i så vel prosjekterings- som byggefasen.

Prosjekt- og prosessledelse

Prosjekt- og prosjekteringsledelse samferdselsprosjekter

Einar Rønnes innehar bred og tung kompetanse innen prosjektering av samferdselsprosjekter og har hatt prosjekteringslederfunksjon på store motorvegprosjekter mer eller mindre kontinuerlig i perioden 2004-2017.

Planprosessledelse 
samferdselsprosjekter

Formell planlegging av samferdselsprosjekter etter plan- og bygningsloven (kommunedelplaner og reguleringsplaner) går som regel over flere år. I slike tidkrevende prosesser vil gode strategiske og prosessuelle grep være avgjørende for å oppnå gode prosesser, reell medvirkning og forutsigbar fremdrift.

Prosessledelse og datastøtte anslagsprosesser

Alle kostnadsoverslag over 5 millioner kroner som utarbeides i Statens vegvesen for investeringsprosjekter, skal utarbeides med «Anslagmetoden». Ved riktig bruk gir Anslagmetoden et kvalitetssikret kostnadsoverslag som skal forelegges beslutningstakere og legges til grunn for videre finansiering, prosjektstyring og usikkerhetshåndtering i prosjektet.

Prosessleder kreative verksteder

De fleste mennesker har evne til å tenke kreativt, innta andre perspektiver, og finne nye løsninger. Vellykkede kreative verksteder krever god planlegging, forankring hos oppdragsgiver, klare mål for verkstedet, og riktig kompetanse. Videre skal selve verkstedet ledes ved bruk av relevante teknikker, og justeres underveis hvis gruppedynamikken ikke er optimal. Etter verkstedet må idéer dokumenteres og bedømmes etter definerte kriterier. Den kreative prosessen lukkes gjerne med en rapport med anbefalinger og ofte med et oppsummerende møte med oppdragsgiver. Kunden står ansvarlig for hvordan og i hvilken grad resultatene fra verkstedet skal innarbeides i prosjektet.

Prosessledelse verdianalyser

Verdianalyser vurderes som en meget effektiv teknikk for å identifisere og eliminere unødvendige kostnader ved design, produksjon, drift og vedlikehold. En verdianalyse er en trinnvis og systematisk metodikk for å analysere et prosjekt med tanke på å oppnå ønsket funksjon til lavest mulig kostnad. Verdianalysen skal utføres av en uavhengig og tverrfaglig gruppe.

Sekretær- og redaktørbistand

Einar Rønnes har bistått som sekretær og/eller redaktør i en lang rekke arbeider. Eksempler er utarbeidelse av prosjektstyringssystemer for Statens vegvesen og ansvar for flere av Vegdirektoratets håndbøker. Rønnes har også hatt redaktørrollen i en lang rekke anleggskontrakter for motorvegprosjekter for Statens vegvesen med mange bidragsytere.

Vegteknologi

Dimensjonering overbygning

Rønnes tok masteroppgave innenfor temaet polymermodifiserte bindemidler i asfaltdekker og har designet feltforsøk innen asfaltarmering både på veger og flyplasser. Rønnes Rådgivning as har inngående kjennskap til dimensjonering av vegoverbygning både med tanke på bæreevnemessig og frostteknisk dimensjonering.

Skaderegistrering

Ved å bedømme skader på asfaltdekker kan et trent øye raskt identifisere årsaken til skadene. Dette kan være tele, setninger, ca. hvor i vegkonstruksjonen svikten i bæreevnen er størst, manglende drenering osv. I så måte kan en befaring ofte kunne benyttes til å verifisere valg av forsterknings-/ utbedringstiltak.

Forsterkningsmetoder

Ofte skal veger, gater og plasser forsterkes eller utbedres. Særlig ved begrenset økonomiske ressurser er det viktig «å treffe» på valgte tiltak, dvs. at de løser problemet. Det forutsetter at man stiller riktig diagnose. Design av forsterkningstiltak er viktig for at de skal kunne virke som forutsatt.

Asfaltteknologi

Det brukes i Norge over 1 mrd. kr/år til asfalt, nylegging og vedlikehold, bare på riksveger. I tillegg kommer fylkesveger og kommunale veger/gater/plasser. Følgelig er det mye på hente på å optimalisere løsninger knyttet til dekkelegging og vedlikehold.

Armering av overbygning

I mange år har det vært armeringsprodukter på markedet innrettet mot bruk i vegoverbygninger, både i asfaltlag og lenger ned i konstruksjonene. Armering har blitt anvendt med vekslende hell. I enkelte tilfeller vil bruk av armering være regningssvarende, gitt at overbygningstykkelsen kan reduseres som følge av armeringen.